راهکار آرین ماهواره در شرایط بحرانی زمانی که پدیده‌های طبیعی (مانند سیل، زلزله و ..) و یا غیر طبیعی (مانند آتش سوزی، جنگ و ..) رخ می‌دهد استفاده از یک شبکه یکپارچه و مستقل از خطوط مخابراتی زمینی یعنی ارتباطات ماهواره‌ای می‌باشد. این شبکه به عنوان شبکه پشیتبان خطوط مخابراتی زمینی نیز میتواند عمل کند به طوری که در صورت ترافیک زیاد شبکه در شرایط بحران در خطوط زمینی(در صورت تخریب نشدن زیرساخت ها ی زمینی) حجمی از ترافیک به وجود آمده را می‌توان روی بستر ماهواره ای انتقال داد و یا در کنار زیرساخت ها زمینی عملکردی موازی و مستقل دارد به طوری که در صورت تخریب زیر ساخت های زمینی در شرایط بحران به عنوان لینک پشتیبان عمل می‌کند و بخش زیادی از ترافیک شبکه را کنترل نماید. در شکل زیر نحوه ی پیاده سازی شبکه ی VSATدر شرایط بحران بیان شده است. همانطور مشاهده می‌شود شبکه ایجاد شده تمامی سرویس‌های مورد نیاز شرایط بحرانی را (مانند انتقال دیتا، صدا، تصویر) پشتیبانی می‌کند.

 

تجهیزاتی که در شرایط بحران در ایستگاه‌های متحرک استفاده می‌شود، کمی متفاوت تر از تجهیزات بکار برده شده در ایستگاه‌های ثابت می‌باشد. در شکل زیر برخی از این تجهیزات آورده شده است.

 

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×