شرکت آرین ماهواره 2 نوع سرویس اقتصادی برای ارائه خدمات ارتباطی به روستاها طراحی و ارائه نموده است نوع اول برای روستاهای پر جمعیت طراحی گردیده است که ترکیبی از راهکار GSM-WLLبهمراه ماهواره می باشد که در زیر نمایش داده شده است

راهکار دوم بر اساس ارائه یک یا چند خط تلفن به روستاها با استفاده از سرویس VOIPمی باشد که در شکل زیر نمایش داده شده است:

 

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×