شرکت آرین ماهواره در راستای تعهدات خود به مشتریان و رسالت اجتماعی خود، با رویکرد نشر دانش و آشنا نمودن مشتریان و جامعه با خدما و محصولات و تکنولوژی سمینارهای مختلفی را از ابتدای تاسیس برگزار نموده است لیست سمینار های برگزار شده بشرح زیر است:

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×