اولین سرویس پرظرفیت پهن باند در جهان تحت عنوان Inmarsat Global Xpress مطرح شد. با اضافه شدن ماهواره‌های دوم و سوم این سرویس در اواسط سال 2015 اینمارست قادر است به‌ عنوان اولین خدمات دهنده باندKa با پوشش جهانی خود را در عرصه سرویس‌های پرظرفیت ماهواره‌ای مطرح کند. این سرویس قادر است ارتباطی تا 50 Mbpsدریافت و  5Mbpsارسال را برای هر یک از کاربران شبکه تأمین نماید.

این پروژه برای اینمارست 1/6 میلیارد دلار امریکا، هزینه در پی داشته است، و نتیجه آن دستیابی به جایگاه نخستین و تنهاترین خدمات دهنده باندKa با پوشش فراگیر و جهانی برای اینمارست بوده است.
این پوشش از طریق سه ماهوارهI-5 که توسط راکت‌هایProton از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا ارسال شدند ، فراهم گشته است. طول عمر این ماهواره‌ها 15 سال پیش بینی شده است.

نواحی تحت پوشش این ماهواره در شکل زیر آمده است.

با این حال ماهواره چهارمی نیز که توسط شرکت بویینگ در حال ساخت است تا اواخر سال 2016 به ناوگانI-5 اضافه خواهد شد ، که درصد اطمینان شبکه تا آخرین حد ممکن افزایش یافته و همچنین ماهواره جدید به‌عنوان پشتیبان سایر ماهواره‌هایI-5 منظور می‌گردد و در صورت بروز مشکل جایگزین یکی از آن سه ماهواره می‌‌گردد.

 

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×