یکی از سرویس های قابل ارائه به مشتریان سرویس GSM Backhaulمی باشد بدین معنی که ارتباط بین BTSتا BSCتوسط ارتباطات ماهواره ای برقرار می گردد و در اصل بدین روش می توان به اپراتورهای موبایل این امکان را داد تا در مناطق بدون زیر ساخت زمینی و دور افتاده با هزینه ای منطقی، ارتباط و پوشش موبایل را برقرار سازند شکل زیر دیاگرام کلی این سرویس را نمایش می دهد.

 

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×